Vista panoràmica de Ponts des del camí del Canal

Viladot Fontanet, Joan
1964