Aspecte del Portalnou

Viladot Fontanet, Joan
1958