Grup de gent a la roda de cal Magre

Viladot Fontanet, Joan
anys 30

Grup de gent a la roda de cal Magre