Urbanització del carrer Barcelona

Viladot Fontanet, Joan
1973

Urbanització del carrer Barcelona